GDPR a Obchodné podmienky

GDPR a obchodné podmienky PhDr. Věra Tepličková – VeraTemp

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"):

Kto je prevádzkovateľom?

PhDr. Věra Tepličková – VeraTemp : súkromná vzťahová, rodinná a osobnostná poradňa + kariérové poradenstvo na základe temperamentu s IČO: 55271553, s DIČ: 1047518989, so sídlom SNP 261/39, 91601 Stará Turá a prevádzkou Športová 675, 91601 Stará Turá (ďalej len "VeraTemp").

Pokiaľ bude nižšie v texte uvedené "prevádzkovateľ", rozumie sa tým PhDr. Věra Tepličková – VeraTemp s týmito kontaktmi:

e-mail: vera. teplickova@gmail.com

web: www.veratemp.sk

Kontakt na dozorný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.

Aké osobné údaje sú spravidla zo strany klientov poskytované?

Osobné údaje, ktoré klient poskytuje pri využívaní služieb VeraTemp sú:

 • meno a priezvisko
 • e-mailový kontakt
 • telefónne číslo
 • číslo účtu

Tieto údaje poskytuje klient dobrovoľne, neposkytnutie týchto osobných údajov nemôže byť dôvodom odmietnutia poskytnutia služieb.

Za akým účelom budú osobné údaje klienta spracovávané?

Osobné údaje poskytnuté pri objednávke služby VeraTemp sú spracovávané výhradne za účelom plnenia si mojich povinností voči klientovi, tj. pri komunikácii a pri vystavovaní účtovných a daňových dokladov. Tieto údaje je podľa zákona možné spracúvať bez súhlasu klienta.

Kým a ako budú vaše osobné údaje spracovávané, komu budú sprístupňované a ako budú chránené pred zneužitím?

Osobné údaje poskytnuté v elektronickej podobe budú spracovávané elektronicky, osobné údaje poskytnuté písomnou formou alebo ústne budú spracovávane manuálne. Spracovávanie vykonáva výhradne "správca", ktorý zaručuje, že nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou prípadov, kedy tak výslovne ukladá zákon. Správca využíva služieb sprostredkovateľa pre daňové služby (súkromná účtovná firma), ktorému udeľuje povolenie k zapojeniu sa do spravovaní osobných údajov klientov pri spracovávaní účtovníctva. Sprostredkovateľ zodpovedá za zaistenie osobných údajov vo fyzickej i softwarovej podobe. Osobné údaje spracovávané manuálne sú ukladané v uzamknutých priestoroch , elektronicky spracovávané údaje sú chránené prístupovým heslom. V obidvoch prípadoch sú prijaté i technicko-organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany pred prístupom neoprávnených osôb k údajom.

Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

Ochrana práv dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť práva dotknutých osôb, a to právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

Osobné údaje klienta sú zaznamenané v podobe, ktorú poskytuje klient a predpokladá sa, že sú to údaje pravdivé. Opraviť prípadné nepresnosti či nesprávnosť je v záujme obidvoch strán a deje sa tak so súhlasom obidvoch strán. Pokiaľ klient zistí, alebo sa domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov vykonávam v rozpore so zákonom, prípadne v rozpore s ochranou jeho súkromia a osobného života, má právo požiadať ma o vysvetlenie a dožadovať sa odstránenia takto vzniknutého stavu. Okrem opravy alebo doplnenia údajov môže požiadať i blokovanie alebo likvidáciu osobných údajov. Obecné informácie o spracovávaní osobných údajov sú zverejnené na webových stránkach www.veratemp.sk, v prípade písomnej požiadavky klienta o spracovávaní jeho konkrétnych osobných údajov, mu informácie pošlem v elektronickej forme i na jeho e-mailovú adresu.

Doba uchovania osobných údajov

Osobné údaje sú uchovávané len pre daňové účely po dobu 10 rokov, potom budú skartované.

Súvisiace pojmy:

 • Nariadenie GDPR
 • Zákon o ochrane osobných údajov
 • Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Obchodné podmienky pre služby VeraTemp

 • Objednať služby VeraTemp je možné telefonicky, e-mailom, ústne na kontaktoch uvedených na www.veratemp.sk alebo pri vstupe do priestorov poradne. Potvrdením objednávky je ústna dohoda/písomná zmluva prevádzkovateľa a klienta na termíne, čase a mieste vykonania služby. Objednávku je možné zrušiť alebo zmeniť písomne (e-mail, SMS, messenger), telefonicky alebo ústne.
 • Služby VeraTemp sú poskytované v dňoch a v časoch zverejnených na www.veratemp.sk alebo pri vstupe do priestorov poradne, pričom je možné sa dohodnúť i na inom.
 • Každá služba je spoplatnená hodinovou sadzbou uvedenou na www.veratemp.sk a v priestoroch poradne. Ceny služieb sú uvedené s DPH a sú záväzné. Nie som platca DPH.
 • Platba za služby sa vykonáva po zrealizovaní služby:
 • v hotovosti
 • bankovým prevodom (terminál, prevodom na účet)
 • V prípade seminárov, prednášok a iných hromadných podujatí je vystavená faktúra.

  Tieto ustanovenia GDPR a Všeobecných obchodných podmienok platia od 1. 6. 2023.

  V Starej Turej 31. 5. 2023

Vložte svoj text